CFGS

Condicionament físic

CFGS Condicionament físic
Família professional: Condicionament físic (Fitness & Wellness)

cfgs-condicionament-fisic

Aquests estudis capaciten per elaborar, coordinar, desenvolupar i avaluar programes de condicionament físic per a tot tipus de persones usuàries i en diferents espais de pràctica. Aprendràs a dinamitzar les activitats i orientar-les cap a la millora de la qualitat de vida i la salut, garantint la seguretat i aplicant criteris de qualitat, tant en el procés com en els resultats del servei.

Tant en l’àmbit públic com en entitats de caràcter privat:
• Clubs de fitness
• Empreses de serveis esportius
• Patronats esportius o entitats esportives municipals
• Clubs o associacions esportives
• Clubs o associacions de caràcter social
• Empreses turístiques: (Hotels, càmping i balnearis, entre d’altres)
• Grans empreses amb serveis esportius per als seus empleats
• Centres geriàtrics o de caràcter social
• Federacions esportives
• Organismes públics d’esports (diputacions i direccions generals d’esport, entre altres)

  • Tenir el títol de batxillerat.
  • Tenir el títol de tècnic o tècnica superior o especialista.
  • Haver superat el 2n curs de batxillerat (qualsevol modalitat de batxillerat experimental).
  • Haver superat el curs d’orientació universitària (COU) o el preuniversitari.
  • Haver superat el curs específic per a l’accés als Cicles formatius de grau superior.
  • Haver superat la prova d’accés als Cicles formatius de grau superior.
  • Tenir qualsevol titulació universitària o una d’equivalent.
  • Haver superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys .

Altres cicles formatius de grau superior: GS d’Ensenyament i animació socioesportiva.
Qualsevol estudi universitari oficial de grau.

Informació pràctica

Durada: 2.000 hores (2 cursos acadèmics)

Horari: De dilluns a divendres de 13.00 a 18 h

Formació en el centre: 1.650 hores

Formació en centres de treball: 350 hores

Sortides

Entrenador/a de condicionament físic a les sales d’entrenament polivalent de gimnasos o poliesportius i en instal·lacions aquàtiques

Entrenador/a de condicionament físic per a grups amb suport musical en gimnasos, instal·lacions aquàtiques o en poliesportius

Entrenador/a personal

Instructor/a de grups d’hidrocinèsia i cura corporal

Promotor/a d’activitats de condicionament físic

Animador/a d’activitats de condicionament físic

Coordinador/a d’activitats de condicionament físic i d’hidrocinèsia

Monitor/a d’aeròbic, d’step, de cicle indoor, de fitness aquàtic i activitats a l'aire lliure

Mòduls

Durant aquests dos anys es cursaran els següents crèdits:

Valoració de la condició física i primers auxilis (1r)

Habilitats socials (1r)

Fitness en sala d’entrenament polivalent (1r)

Activitats Bàsiques de condicionament físic amb suport musical (1r)

Activitats especialitzades de condicionament físic amb suport musical (2n)

Condicionament físic a l’aigua (2n)

Tècniques d’Hidrocinèsia (2n)

Control postural, Benestar i Manteniment Funcional (2n)

Formació i Orientació laboral (1r)

Empresa i Iniciativa Emprenedora (2n)

Anglès (1r)

Projecte de Condicionament Físic (2n)

Formació en centres de treball (2n)

Contacta amb nosaltres

Posa't en contacte amb nosaltres

});