Durant el primer trimestre del curs, els alumnes de 6è de primària, han treballat les comunitats
autònomes d’Espanya mitjançant un projecte interdisciplinari. S’han integrat matèries com les
matemàtiques, la música i l’anglès.
Aquest tipus de metodologia (Aprenentatge Basat en Projectes, ABP), beneficia l’alumne
durant tot el seu procés d’ensenyament aprenentatge, ja que el fa de caràcter competencial,
és a dir, fa que els aprenentatges siguin funcionals i significatius.
Al llarg de tot el projecte, els alumnes han treballat en grups cooperatius de 4 o 5 membres
cadascun.
Per finalitzar-lo vam organitzar una Fira de Turisme! Han treballat, han après, han ballat i fins i
tot, han cuinat amb les famílies! Ens emportem una gran experiència!